Spotkanie w sprawie zagrożeń i stanu środowiska w obszarze oddziaływania byłych ZCh. Zachem S.A.

Na zaproszenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska uczestniczyłam jako członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w spotkaniu w siedzibie MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o.
Podczas spotkania w którym uczestniczyli przedstawiciele AGH, RDOŚ, Urzędu Miasta, WIOŚ, MWiK, Dyrektor RDOŚ omówił rezultaty podjętych dotychczas działań i przedstawił propozycje działań dla usunięcia zagrożeń dla środowiska gruntowego w obszarze oddziaływania byłych Z.Ch. Zachem S.A. Przedstawiciele Akademii Górniczo- Hutniczej omówili wyniki badań środowiska gruntowo-wodnego oraz wskazali działania konieczne dla likwidacji zagrożeń dla ludności i skutecznej remediacji na terenie b. Zachemu. wraz z oszacowaniem kosztów przedsięwzięcia.
Problem powstał po wyłączeniu w 2014 roku ujęcia barierowego, które zbierało zanieczyszczone wody z poprzemysłowego składowiska odpadów, kierowane następnie do oczyszczalni ścieków. W latach 1992-2014 z ujęcia barierowego pobrano i skierowano do oczyszczalni 1 mln 250 tys. m sześciennych zanieczyszczonych wód. Podczas spotkania przedyskutowano priorytetowe działania  (lokalny system monitoringu wód w obszarze krawędziowym dolnej terasy Wisły,  przebudowa i uruchomienie ujęcia barierowego dla składowiska "Zielona" oraz opracowanie i realizacja planu remediacji środowiska gruntowo wodnego).
Oszacowany przez AGH koszt pilnych przedsięwzięć, które będą realizowane etapowo wyniósłby 90 mln zł na pięć lat.
To bardzo ważne spotkanie. Koordynacji podjął się RDOŚ. Jest pilna potrzeba rzetelnej, aktualnej diagnozy stanu środowiska i uruchomienie ujęcia barierowego, a następnie realizacja kompleksowego planu remediacji, aby zanieczyszczoną glebę i ziemię przywrócić do stanu wymaganego standardami środowiska. Jest szansa na pozyskanie środków europejskich. Wspieram RDOŚ w tych staraniach i wyrażam przekonanie na pozytywny finał.