O mnie

Jestem doktorem nauk chemicznych, specjalistą w zakresie zarządzania. Ukończyłam studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Stacjonarne Studium Doktoranckie Chemii  UMK. Odbyłam również  podyplomowe studia w Politechnice Warszawskiej (inżynieria chemiczna). Ukończyłam Polską Międzynarodową Szkołę Zarządzania w Warszawie i Szkołę Pełnomocników ds. Systemów Jakości. Jestem współtwórcą 4 patentów, 3 licencji know-how oraz autorką lub współautorką ponad 40 publikacji w krajowych  i zagranicznych czasopismach fachowych. Od 2011 roku jestem członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Od 16 grudnia 2014 roku do zakończenia  VII kadencji Sejmu RP pełniłam mandat Posła na Sejm RP. Byłam członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Parlamentarnego Zespołu Miłośników Ziemi Bydgoskiej, Zespołu Poselskiego ds. budowy dróg ekspresowych S5 i S3, Parlamentarnego Zespołu "Przyjaźni Środowisku" i Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Od 19.03 do 20.07.2015 pracowałam w Podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Od 14 listopada 2011 r. do 15 grudnia 2014 pełniłam funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 
Nadzorowałam Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi oraz Zespół Nadzoru Właścicielskiego oraz Spółki: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Spółka Wodna „Kapuściska”, Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., Administracja Domów Miejskich Sp. z o.o., Port Lotniczy S.A. i Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o.. Byłam członkiem Zespołu ds. odpadów Unii  Metropolii Polskich. W dniu 16 stycznia 2014 r. zostałam powołana przez Ministra Środowiska jako przedstawiciel unii Metropolii Polskich do zespołu ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach który zakończył pracę 16 maja 2014 r.,  przedstawiając Ministrowi rekomendację do zmian w ustawie, oczekiwanych przez samorządy. (więcej informacji)

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 1971 r. do września 2009 r. związana z Zakładami Chemicznymi ZACHEM S.A. w Bydgoszczy. Byłam m.in. kierownikiem Zakładu Badawczego, zastępcą dyrektora ds. handlu i marketingu, głównym specjalistą  ds. zapewnienia jakości, a ostatnio w latach 2008-2009 ekspertem ds. pozyskiwania środków UE.  Kierowałam  zespołem opracowującym wnioski o dofinansowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  oraz Inicjatywy Technologicznej INITECH, na które przedsiębiorstwo uzyskało dotację na łączną kwotę 48 mln zł.

W latach 1991-1993 byłam  przewodniczącą Rady Nadzorczej Biura Projektów „Biprochem" sp. z o.o. w Bydgoszczy, w latach 1993-1998 - wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Posługuję się językiem angielskim i językiem rosyjskim. Posiadam uprawnienia tłumacza tekstów technicznych z j. angielskiego na j. polski, uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz uprawnienia do dokonywania przekształceń własnościowych przedsiębiorstw przemysłowych.

Doświadczenie parlamentarne:

Byłam senatorem III kadencji (wiceprzewodniczącą Koła Senatorów SLD i wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju),  posłem IV kadencji (przewodniczącą stałej Podkomisji ds. Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, wiceprzewodniczącą Polsko-Iberyjskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej),  posłem V kadencji (zastępcą przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej). W latach 2009-2010 byłam Posłem na Sejm VI kadencji. Pracowałam w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pełniłam również funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Turystyki. Od 16 grudnia 2014 r. do zakończenia VII kadencji Sejmu RP byłam Posłem na Sejm RP. Pracowałam w Komisji Finansów Publicznych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Doświadczenie międzynarodowe:

W latach 1994 - 1997 i 2002 - 2005  byłam  członkiem Delegacji Parlamentu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 1994 r. byłam ekspertem delegacji rządowej na Konferencję ONZ „Ludność i Rozwój" w Kairze, w 1996 r. członkiem delegacji rządowo-parlamentarnej na Szczyt Rozwoju Społecznego ONZ w Kopenhadze, a jako członek Europejskiej Organizacji Parlamentarzystów na rzecz Afryki (AWEPA) - obserwatorem pierwszych demokratycznych wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Mozambiku.  W 1995 r. uczestniczyłam w Konferencji Ministrów Środowiska w Sofii. Od maja 2003r. do  kwietnia 2004r. byłam obserwatorem w Parlamencie Europejskim, od maja do lipca 2004r.- posłem do Parlamentu Europejskiego. W latach 2005 - 2007 przewodniczyłam Komisji ds. Równouprawnienia Euro-Śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (w Brukseli, Warszawie, Tunisie, Kairze). Poprzez aktywne uczestnictwo w pracach tej Komisji oraz Komisji ds. Politycznych, Bezpieczeństwa i Praw Człowieka działałam na rzecz dialogu kultur.

Doświadczenie samorządowe:

W latach 1990-1994 i 1998-2001 byłam radną Rady Miejskiej Bydgoszczy, przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska (1990-1994). W latach 1998-2001 pełniłam funkcje Wiceprezydenta Miasta Bydgoszczy.  Od 2008 do 2011 roku byłam członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych UE Trójstronnej Komisji ds.  Społeczno-Gospodarczych., jako reprezentant OPZZ. W dniu 16.11.2014 r. wybrana zostałam Radną Miasta Bydgoszczy. W latach 2011-2014 byłam Zastępcą Prezydenta Miasta Bydgoszczy do dnia objęcia mandatu Posła na Sejm VII kadencji.

Doświadczenie w organizacjach społecznych:

W latach 1994-2001 byłam członkiem Rady ds. Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, jako reprezentant przedsiębiorstw przemysłowych oraz członkiem Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków. W latach 1997-1998 - przewodnicząca Bydgoskiego Forum Ekorozwoju. W 1998 r. pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej Ruchu Społecznego „Region", walczącego o utworzenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Od 2003 r. - do 2007r. przewodnicząca bydgoskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia  „Dom Europejski". Od stycznia 2002 r. jestem członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy . Jestem również  Honorowym Członkiem Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy. W 2015 roku powołana zostałam przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Šrodowiska w Bydgoszczy na drugą pięcioletnią kadencję do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

Za dotychczasową działalność  zostałam uhonorowana  m. in. "Złotym Krzyżem Zasługi", przez Prezydenta RP certyfikatem „Promotor Ekologii", Polską Indywidualną Nagrodą Jakości, Medalem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. za stałe doskonalenie systemów zarządzania, wyróżniona Medalem Casimirus Magnus Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, za zasługi na rzecz Uniwersytetu. a także uhonorowana Złotym Medalem "Za Zasługi dla Spółek Wodnych" Rzeczypospolitej Polskiej, srebrnym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Złotą Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Brązową Odznaką "Za Zasługi dla Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Bydgoskiego, Odznaką Honorową Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Odznaką "Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców a ostatnio Tytułem Ambasadora Kultury Włoskiej za wspieranie Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy w dziedzinie kultury, medalem Za Zasługi dla Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".